In-House Training

ทูโกรว์ เทรนนิ่ง บริการฝึกอบรมสัมมนา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการขององค์กร มุ่งเน้นวิธีเชิงปฏิบัติการจริงจาก คน ข้อมูล เครื่องมือ ในการเสริมองค์ความรู้ ทักษะ            ทัศนคติที่ดี  สนับสนุนเชิงพฤติกรรม เพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองขีดความสามารถด้านการพัฒนา คน องค์กร 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้  ด้วย 4P 
Power          ทรงพลัง
Performance  ประสิทธิภาพ
Potential      ศักยภาพ        
Popular        เป็นที่ยอมรับ

ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1-3 วัน หรือหลักสูตรระยะยาว 1-6 เดือน สำหรับบุคลากรในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร        ระดับปฏิบัติการ  ทั้งภาครัฐเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน

ทั้งในรูปแบบ on-line training, on-site training 

Visitors: 12,605