MANAGEMENT SKILLs

ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน เมื่อได้รับตำแหน่งงานบริหาร บุคคลากรเหล่านี้ได้ตำแหน่งเพราะ  มีผลงานที่ยอดเยี่ยม และในฐานะบุคลากรที่ทำงานได้ยอดเยี่ยม นั่นหมายถึงว่าบุคลากรนั้นได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ สร้างผลลัพธ์บางอย่างให้องค์กรมาแล้ว

แต่เมื่อได้รับตำแหน่งงานบริหาร บุคคลากรเหล่านี้มีบทบาทที่กว้างขวางมากขึ้น และในฐานะผู้บริหาร การทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์องค์กร คือ ความสำเร็จในตำแหน่ง ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ถูกกำหนดด้วยความสามารถอื่นๆ รอบด้านที่ไม่ใช่เฉพาะความสามารถของตนเอง ทั้งจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในสอนงานและรักษาคนเก่งคนดี  การกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพทีม การวางแผนงาน การบริหารโครงการ การควบคุม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่า และ ฯลฯ อื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายที่จะวัดความสำเร็จในตัวบุคลากรเหล่านี้ที่แตกต่างไปจากเดิม  และจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

Professional SupervisorSkills and Mindset Developmentหลักสูตรหัวหน้างานมืออาชีพ
Conflict management
เทคนิคยกระดับการสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้งในองค์กร
Problem Solving and Decision Making 
การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
Visitors: 11,796