MANAGEMENT

 

 เมื่อได้รับตำแหน่งงานบริหารในตำแหน่งผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน  เป็นไปได้ว่าบุคคลากรเหล่านี้ได้ตำแหน่งเพราะมีผลงานที่ยอดเยี่ยม และในฐานะบุคลากรที่ทำงานได้ยอดเยี่ยม นั่นหมายถึงว่าบุคลากรนั้นได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์สร้างผลลัพธ์บางอย่างให้องค์กรมาแล้ว แต่เมื่อได้รับตำแหน่งงานบริหาร บุคคลาการเหล่านี้มีบทบาทที่กว้างขวางมากขึ้น และในฐานะผู้บริหาร การทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์องค์กร คือ ความสำเร็จในตำแหน่งนี้ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ถูกกำหนดด้วยความสามารถอื่นๆ รอบด้านที่ไม่ใช่เฉพาะความสามารถของตนเอง ทั้งจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในสอนงานและรักษาคนเก่งคนดี  การกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพทีม  การวางแผนงาน  การบริหารโครงการ การควบคุม  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่า และ ฯลฯ อื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายที่จะวัดความสำเร็จในตัวบุคลากรเหล่านี้ที่แตกต่างไปจากเดิม  และจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

 

ทูโกรว์เทรนนิ่ง ออกแบบด้วยความใส่ใจในความต้องการ และความจำเป็นที่จะเสริมทักษะใหม่ๆ ให้บุคลากรเหล่านี้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และคุ้มค่าในการลงทุน โดยรายละเอียดหลักสูตรในหัวข้อและเนื้อหาเดียวกัน จะถูกปรับให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กร  ความต้องการและความจำเป็น ที่ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 

Visitors: 9,703