PUBLIC TRAINING

สิ่งที่ท่านจะได้รับ ใน Public Training 
1. วุฒิบัตรรับรองการอบรม โดยวิทยากรผู้สอนให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
2.สถานที่สัมมนา 
3.อาหาร 3 มื้อ ประกอบไปด้วย อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4.ลดค่าใช้จ่าย 
5.มุมมองหลากหลายของแต่ละๆองค์กร 
6.สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคล 200% เมื่อไปยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

 

 

Supervision's
Visitors: 12,602