เบญจวรรณ ฉายแสง

เบญจวรรณ  ฉายแสง (อ.เบญ)

BENJAWAN CHAISAENG
วิทยากรกระบวนการ
“เพราะทุกชีวิต สามารถเปลี่ยนแปลง เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ”

 

วิชาชีพและความชำนาญพิเศษ (Professional and Expertise)

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมนันนทนาการ จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์     

     การพัฒนาทักษะการบริการแบบ Face to Face  การสื่อสาร,หัวหน้างาน,ด้านภาวะผู้นำและการบริหารทีม (Development for Enhancing Capabilities and Professional Activity BasedLearning and Communication for Teamwork.) ในรูปแบบเฉพาะแต่ละองค์กร (Unique)

 

การศึกษา (Professional Education)   

o   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   Master of Education Program in Educational Psychology, Faculty of Education,Srinakharinwirot University.

o   วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ  คณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 Bachelor of Science Program in Recreation Management, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University.

 

Professional Certificates

o   วิทยากรจิตใต้สำนึก

o   Coaching/การให้คำปรึกษา

o   การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

o   การบริการที่เป็นเลิศ

o   การติดตามและการประเมินผล

o   เทคนิคการสร้าง HR การเป็น Strategic Partner

o   Motivation Training & Developme

 

ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Experiences)

o   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร  (HRD Manager) บริษัท ETERNAL SAKATA INX & INTERINK

o   ผู้ฝึกอบรมพนักงาน (Professional Trainer) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

o   ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานนิติบุคคล (Area manager)  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

o   นักพัฒนาและสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Communication) มูลนิธิ PSI Thailand (Population service International) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจำ,ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์,ผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น

o   วิทยากร/บริหารโครงการ (Project Coordinator) ฝ่ายรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ สภากาชาดไทย  Thai Red Cross AIDS Research Centre ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางและหลากหลาย เช่น เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ, ผู้ต้องขัง,ชุมชนแออัด,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์,ความหลากหลายทางเพศ


    หัวข้อบรรยายบุคลากร/องค์กรทั่วไป

 • Growth Mindset
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ        
 • การให้บริการด้วยใจ (Service Excellence)
 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การสร้างทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally
 • ผู้นำและบริหารกิจกรรมนันทนาการ
 • การสร้างและพัฒนาทีมงาน Team building
 • การสอนงานและพัฒนาหัวหน้างาน
 •  DISC ดูคนออก บอกคนได้ ใช้คนให้ได้งาน
 • Positive Thinking
 • การออกแบบ Activity based Learning
 • Life Skill ทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น
 • การพัฒนาศักยภาพตัวเองSelf-improvement
 • การบริหารงาน (รู้ตน รู้คน รู้งาน)
 • Ice Breaking activity

 

     หัวข้อบรรยายสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางและมีความหลากหลาย

o   การป้องกันการรับเชื้อและส่งต่อเชื้อ HIV/Aids

o   โรคและการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

o   การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และยาเสพติดชนิดฉีด

o   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด

o   จิตวิทยาการสื่อสารในครอบครัว

o   เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ

o   การลดความความรุนแรงและสิทธิเด็กและสตรีในครอบครัว

o   การสื่อสารและการให้คำปรึกษา ดูแล สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน

o   ทักษะชีวิตและการตั้งเป้าหมายในกลุ่มเด็กและเยาวชน

o   รู้เท่าทันและการป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อม

o   พัฒนาการคน ที่ตนต้องรู้ (ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เพศ)

o   การดูแลสุขภาพทางเพศของเด็ก และเยาวชน

o   ความแตกต่างและหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) สำหรับ เด็ก เยาวชนหรือ ครู/ผู้ปกครอง

o   การป้องกันและรู้เท่าทันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน

o   ค่ายเด็กเยาวชน/ครอบครัว เพื่อสร้างความอบอุ่น ชุมชนเกิดการพัฒนา

o   การป้องกันและรับเชื้อโรคติดต่อ ( Covid-19)

 

      วิทยากรรับเชิญ (ตัวอย่างงาน)

 • บริษัท กราเวียอาร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
 • Reckitt Benckiser (Dettol Thailand)
 • บริษัท ไทยเส็งอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 • บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
 • โรงรับจำนำรัฐบาล (สถานธนานุเคราะห์)        
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา         
 • โรงเรียนผู้รู้ จังหวัดชลบุรี      
 • ศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย  
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม     
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
 • สมาคมฟ้าสีรุ้ง  แห่งประเทศไทย       
 • เรือนจำ ธัญญบุรี,ปมธานี,หญิงกลาง
 • สมาคมสร้างเสริมเด็กเยาวชน และครอบครัวเรือน

 

Visitors: 12,103